بشنوید: هتل بالمورال

فروردین ۱۴ دنبال کردن پادکست در برنامه‌های مورد علاقه‌ی شما! (کلیک کنید)
تازه‌ها؛ صفحه 2
 1. Remote Repositories: edit GitHub repo directly from VS Code

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | marketplace.visualstudio.com | خلاصه | | 🇺🇸

 2. A Description of One Programmer’s ProgrammingStyle (Revisited) [pdf]

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.the-adam.com | خلاصه | | 🇺🇸

 3. Open Problems in Astronomy

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | scottlocklin.wordpress.com | خلاصه | | 🇺🇸

 4. Make High Quality Data Visualizations for Websites with R and Ggplot2 (2017)

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | minimaxir.com | خلاصه | | 🇺🇸

 5. New Course – MITx, Multivariable Calculus 1: Vectors and Derivatives, 18.02.1x

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.reddit.com | خلاصه | | 🇺🇸

 6. Slides – terminal based presentation tool written in Go

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | github.com | خلاصه | | 🇺🇸

 7. Selecting a Database for an Algorithmic Trading System

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | medium.com | خلاصه | | 🇺🇸

 8. Graphs

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | lonami.dev | خلاصه | | 🇺🇸

 9. Learn R Through Examples (2020)

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | gexijin.github.io | خلاصه | | 🇺🇸

 10. PostgreSQL as a Microservice

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | tapoueh.org | خلاصه | | 🇺🇸

 11. Major Scientific Leap: Quantum Microscope Created That Can See the Impossible

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | scitechdaily.com | خلاصه | | 🇺🇸

 12. Best events/techniques to build professional network?

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | | خلاصه | | 🇺🇸

 13. Using Civo Kubernetes to Gamify Twitter with Prometheus and Grafana

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.civo.com | خلاصه | | 🇺🇸

 14. A philosopher argues that an AI can’t be an artist

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.technologyreview.com | خلاصه | | 🇺🇸

 15. What happens to your Bitcoin after you die?

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | thehustle.co | خلاصه | | 🇺🇸

 16. Seeing How Much We Ate over the Years

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | flowingdata.com | خلاصه | | 🇺🇸

 17. Measuring the Algorithmic Efficiency of Neural Networks

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | arxiv.org | خلاصه | | 🇺🇸

 18. Year 2038 Problem

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | en.wikipedia.org | خلاصه | | 🇺🇸

 19. Poor adaptation of stress response is associated with depression

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.nature.com | خلاصه | | 🇺🇸

 20. No Design is the Best Design

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | bugragunduz.com | خلاصه | | 🇺🇸

 21. My startup journey

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | johnjianwang.medium.com | خلاصه | | 🇺🇸

 22. Google Uses AI to Design Chips, Creating Machine Learning Ouroboros

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.tomshardware.com | خلاصه | | 🇺🇸

 23. AI Tutor to Learn Python

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.kikodo.io | خلاصه | | 🇺🇸

 24. Kubernetes IDE

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | github.com | خلاصه | | 🇺🇸

 25. Simple metaprogramming: turning array of structs into struct of arrays

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | wiki.dlang.org | خلاصه | | 🇺🇸

 26. Make Classics, Not Content

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | moretothat.com | خلاصه | | 🇺🇸

 27. Bill Gates paid $30.8M for this book 25 years ago (2019)

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.cnbc.com | خلاصه | | 🇺🇸

 28. How can we quantify similarity between time series?

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | tech.gorilla.co | خلاصه | | 🇺🇸

 29. The most useful math formulas

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | blog.pkh.me | خلاصه | | 🇺🇸

 30. Giant blinking star spotted near center of Milky Way galaxy

  نویسنده غیر رسمی | 7 ماه پیش | گزارش لینک | www.cnn.com | خلاصه | | 🇺🇸

کلیدواژه‌ها، ایده‌هایی برای جستجو
بازخورد

همچنین ما خوشحال می‌شیم اگه بتوانیم به شما کمکی بکنیم. راحت باشید :)

می‌خواهید شما هم بخشی از قصه‌ی ساریاب باشید؟ |