روایت علی پرتوی از یک ملاقات سخت با استیو جابز: اعتماد با یک کلمه از بین می‌رود