می خواهم بهینه سازی موتورهای جستجو را بیاموزم

SEO : Search Engine Optimization


طراح مسیر: رضا لکی

1/39

سئو دیگه چیه؟

SEO : Search Engine Optimization

سئو جیه؟ به چه کار من میاد؟ 

مطالعه
2/39

HEO

SEO یا HEO

مطالعه