می‌خواهم پردازش تصویر انجام دهم


Bu-Ali Sina University Presents

Image Captioning using Neural Networks

Instructor : Moein Hasani


کارگاه ویدیویی پردازش تصویر با شبکه‌های عصبی

مدرس دوره : معین حسنی


چه خواهیم آموخت؟

پیاده سازی توصیف‌گر اشیا و افعال درون تصاویر، با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی.


۵ قسمت؛ ۸۷ دقیقه


دسترسی به منابع دوره:

https://github.com/Moeinh77/Image-Captioning-with-Beam-Search

1/6

شبکه‌ی عصبی در پردازش تصویر - پیش نیاز‌ها

کانال دوره های یادگیری ماشین دانشگاه بوعلی سینا 


نصب تنسرفلو
نصب دیگر ابزارها
مطالعه
2/6

شبکه‌ی عصبی در پردازش تصویر - قسمت اول

یادگیری ماشین چیست

شبکه های عصبی

شبکه های عصبی کانولوشنال

شبکه های عصبی بازگشتی

نحوه ترکیب دو شبکه کانولوشنال و بازگشتی

توضیح فرآیند Image Captioning

مطالعه
3/6

شبکه‌ی عصبی در پردازش تصویر - قسمت دوم

معرفی کتابخانه های موردنیاز

معرفی و خواندن داده

پیش پردازش داده های نوشتاری

تعریف شبکه بازگشتی مورد استفاده

مطالعه
4/6

شبکه‌ی عصبی در پردازش تصویر - قسمت سوم

پیش پردازش داده های تصویری

تعریف شبکه کانولوشنال مورد استفاده

ساخت مدل اصلی

مطالعه
6/6

شبکه‌ی عصبی در پردازش تصویر - قسمت پنجم

جمع بندی و مرور

معرفی منابع آموزشی برای یادگیری ماشین

مطالعه
بازخورد

همچنین ما خوشحال می‌شیم اگه بتوانیم به شما کمکی بکنیم. راحت باشید :)

می‌خواهید شما هم بخشی از قصه‌ی ساریاب باشید؟ |